Informácie o spracovaní osobných údajov

Na základe nariadenia EÚ 2016/679 z 27.4.2016 s účinnosťou od 25.5.2018

Tieto informácie poskytuje:
AVERIA LTD.
Company number 06972108
Enterprise House
2 Pass Street
OL9 6HZ Manchester – Oldham
United Kingdom,
kontaktný telefón: +420 773 626 295,
kontaktný email: events@averia.cz

na základe čl.13 nariadenia EU 2016/679 (ďalej len ako Nariadenie).

1. Vysvetlenie pojmov:
1.1. Osobnými údajmi sú údaje vedúce k identifikácii fyzickej osoby najmä: meno a priezvisko, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo podnikajúcej fyzickej osoby a daňové identifikačné číslo podnikajúcej fyzickej osoby ďalej ako subjekt údajov.
1.2. Správca (vyššie uvedená spoločnosť) je subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie a zodpovedá za ne. Spracovaním osobných údajov môže správca splnomocniť alebo poveriť spracovateľa, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.
1.3. Spracovateľ je každý subjekt, ktorý na základe osobitného zákona alebo z poverenia správcu spracováva osobné údaje podľa Zákona a Nariadenia, a to na základe uzavretej zmluvy o spracovaní osobných údajov alebo na základe súhlasu subjektu údajov.
1.4. Databáza je interný zoznam údajov o fyzických osôb a ich osobných údajov, vedená správcom.
1.5. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúca v ich k hodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe, najmä k rozboru alebo odhadu aspektov týkajúcich sa jej pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta , Kde sa nachádza, alebo pohybu.
1.6. Cookies sú ich malé množstvo dát, ktorý WWW server pošle prehliadaču, ktorý ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve toho istého servera potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov, ukladajú sa do nich užívateľské predvoľby a pod.
1.7. Poverenec pre Ochranu osobných údajov je odborne spôsobilý zástupca správcu, ktorý dohliada na transparentnosť a zákonné spracovanie osobných údajov správcom, ďalej dohliada na zabezpečenie integrity dát – ich zálohovanie a zabezpečenie.

2. Správca (vyššie uvedená spoločnosť) spracováva osobné údaje podľa Nariadenia podľa nasledujúcich
zásad:
2.1. Zákonnosť – spracováva iba tie údaje, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvných záväzkov
2.2. Účelovosť – údaje sú zhromažďované len na určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely,
2.3. Minimalizácia – spracováva maximálne množstvo, ktoré je potrebné na plnenie vyjadrených úloh
2.4. Doba uloženia – osobné údaje sú spracovávané iba po dobu, kedy to je pre dané úlohy nevyhnutné
2.5. Integrita a dôvernosť – správca prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a ochranu pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred stratou, zničením či poškodením.

3. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní
3.1. Správca získava osobné údaje od samotných subjektov v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy napr. osobným odovzdaním, emailom, dopytovým formulárom či objednávkou.
3.2. Správca informuje subjekt údajov o tom, kedy je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvných vzťahov, alebo kedy je dobrovoľné.
3.3. Osobné údaje budú spracovávané po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy a po dobu trvania zmluvného vzťahu.
3.4. Osobné údaje budú v nevyhnutne nutnej forme ďalej spracované na plnenie zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov po dobu určenú legislatívou.
3.5. Osobné údaje budú pracované a uchované po dobu nasledujúcich 24 mesiacov pre prípad možného vzniku sporu medzi správcom a subjektom údajov.

4. Dôvody spracovania
4.1. Správca spracováva Osobné údaje na nasledujúce účely:
* naplnenie právnych povinností správcu (vedenie účtovné, daňové a archívne).
* marketingové a obchodné ponuky správcu (stiahnutie časopisu, ponuka konferencií, školení a ďalších eventov).
* vedenie Databáza fyzických osôb.
* ochranu práv a právom chránených záujmov správcu (oprávnený záujem).

5. Práva a povinnosti dotknutej osoby
5.1. Subjekt je povinný správcovi iba pravdivé a presné osobné údaje.
5.2. Subjekt je povinný správcovi poskytnúť overenie poskytnutých údajov.
5.3. Subjekt má práva od správcu požadovať prístup k jeho osobným údajom
5.4. Subjekt má právo na opravu poskytnutých osobných údajov
5.5. Subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobných údajov
5.6. Subjekt má právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
5.7. Ak je na spracovanie osobných údajov potrebný súhlas subjektu, môže ho tento kedykoľvek odvolať.
5.8. Svoje práva môže subjekt uplatniť:
5.8.1. Dátovou schránkou: viď register
5.8.2. Emailom: events@averia.cz
5.8.3. Poštovou zásielkou (podpis musí byť úradne overený, viď. bod 5.1.)

6. Práva a povinnosti správcu
6.1. Správca má právo na overenie pravdivosti a presnosti poskytnutých osobných údajov
6.2. Správca je povinný subjektu údajov poskytnúť informácie o rozsahu a spôsobe poskytnutých osobných údajov, pokiaľ o to subjekt požiada. Správca tak urobí bezodkladne najneskôr do 30 pracovných dní.
6.3. Správca má právo v prípade opakovaných a nedôvodných žiadostí odmietnuť poskytnutie takýchto informácií, alebo ich poskytnutie spoplatniť.
6.4. Správca poskytne informácie v elektronickej forme, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada inak. V takom prípade, sa možno odvolať na bod 5.3.

7. Oprávnený záujem správcu – účely
7.1. Ochrana správcu, jeho základných či iných práv vyplívajúca zo všeobecne právnych záväzkov, predpisov a zmlúv. Najmä v rámci rôznych sporov, kontrol, vyšetrovaní a vo vzťahu k zmluvným partnerom. Doba spracovania je stanovená všeobecne záväznými predpismi, najdlhšie však 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.
7.2. Ochrana majetku správcu, života a zdravia zamestnancov a osôb vstupujúcich do objektov správcu.
Po dobu do 3 dní od obstarania záznamu.
7.3. Vymáhanie pohľadávok počas zákonných premlčacích dôb, najdlhšie však 10 rokov.

8. Súhlas so spracovaním osobných údajov
8.1. Subjekt údajov poskytuje súhlas so spracovaním údajov, ktoré svojimi účelmi nepatrí medzi zákonom potrebné, či na plnenie zmluvného vzťahu, alebo medzi oprávnené záujmy správcu. Súhlas udeľuje písomným formulárom, alebo potvrdením elektronickej verzie súhlasu.
8.2. Subjekt údajov môže podľa bodu 4.7. tento súhlas kedykoľvek odvolať.
8.3. Účely a spracovanie údajov poskytnutých na základe súhlasu sú uvedené na formulári súhlasu.

9. Spôsob spracovania osobných údajov
9.1. Osobné údaje subjektu sú spracovávané automatizovane aj manuálne
9.2. Osobné údaje môžu byť sprístupnené oprávneným zamestnancom správcu, pokiaľ je to nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu a pokiaľ je to nevyhnutné na plnenie ich pracovných povinností.
9.3. Osobné údaje môžu byť sprístupnené spracovateľom, s ktorými má správca uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov a prípadne ďalším osobám v súlade so zákonom a nariadením.

10. Cookies
10.1. Správca na svojich internetových stránkach používa „cookies“, ktoré sa ukladajú na počítači návštevníka a automaticky ho pri ďalšej návšteve spoznajú. Cookies umožňujú napríklad prispôsobiť webové stránky záujmom subjektu údajov alebo uložiť užívateľské meno, ktoré potom nemusí byť znova zakaždým zadávané. V prípade, že dotknutá osoba nechce, aby bol jeho počítač rozpoznaný, je nutné upraviť nastavenia internetového prehliadača takým spôsobom, aby došlo k odstráneniu cookies z pevného disku počítača, cookies zablokovať alebo nastaviť upozornenia pred uložením cookie. (Viac informácií o cookies nájdete TU.)

11. Platnosť
11.1. Znenie Informácií o spracovaní osobných údajov môže správca zmeniť či dopĺňať. O každej takej zmene Správca e-mailom, alebo iným vhodným komunikačným kanálom informuje fyzickú osobu najmenej 5 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien. Ak nebude fyzická osoba so zmenou súhlasiť, má právo bez akejkoľvek sankcie požiadať o výmaz z databázy.
11.2. Tento dokument nadobúda účinnosť dňom zverejnenia.